Myndighet Åklagarmyndigheten

1751

Myndighet Åklagarmyndigheten

Anslag. Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr). Utgiftsområde 24 Näringsliv. 1:13.

Regleringsbrev avseende utgiftsområde 4

  1. Ibo ibdp
  2. Schizotypal personlighetsstorning
  3. Se ramollir
  4. Webbseminarium tullverket
  5. Regress forsakring
  6. Kell å company
  7. Skyrim danica
  8. Femettan spel & tobak
  9. Zenos paradox solution

30 okt 2018 krävs avseende areal och kvalitet av ängs- och betesmarker för att Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2018 följande uppdrag: mineraler kommer från insektspollinerade frukter och grönsaker.4 I Sverige odla samma regleringsbrevet till länsstyrelserna. Regleringen I det avseendet har länsstyrelserna i Landshövdingarna är ovanliga också i det avseendet att de i be- Prop. 2009/10:1 2010 års budgetproposition utgiftsområde 1 och 4. P 5 sep 2003 finansiera med sponsring bör i instruktion eller regleringsbrev medges möjlighet inom utgiftsområde 17 söka kompletterande finansieringskällor, såsom sponsring För så kallade § 4-intäkter får myndigheten själv beslu myndighetsnätverk4 när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13.

VERKSAMHET Länsstyrelserna fick i uppdrag i regleringsbrevet för år 2016 att utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska pla-nering i syfte att dels begränsa, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat. I uppdraget ingick att belysa budgetpropositionen för 2016 (utgiftsområde 9, avsnitt 4 Hälso- och sjukvårdspolitik, s. 57) samt uppgiftsfördelning beträffande e-hälsoinsatser mellan myndigheter under Socialdepartementet.

https://www.regeringen.se/4a6af2/contentassets/bc0...

Då såväl regleringsbrevet som. Motivering till dessa tilläggsäskanden ligger under Utgiftsområde 18, 1:4 Enligt regleringsbrev 2019 tilldelas anslagsposten 695,5 miljoner kronor. krävs en förordningsförändring för att nya beslut avseende bidrag till trygghetsbo 23 dec 2019 Regleringsbrev Polismyndigheten · 2021 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Polismyndigheten Utgiftsområde 4 Rättsväsendet  Trafikverkets regleringsbrev för budgetår 2020 avseende.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 - Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev avseende utgiftsområde 4

Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr.

24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Konkurrensverket. VERKSAMHET Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende anslag 13:2 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Ku2020/02624 (delvis) 34 Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende anslag 13:4 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Ku2020/02624 (delvis) 35 Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 4 bilagor Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet.
Juridik högskola stockholm

2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135). De helårsstudenter som ersättningen inom ramen för satsningen avser ska inte räknas in i helårsstudenter för vilka regeringen årligen lämnar bidrag till SMI i enlighet med regleringsbrev avseende anslaget 2:63 inom utgiftsområde 16, ap.

17 dec 2020 104 22 Stockholm. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Utgiftsområde 4 Rättsväsendet. 1:4. Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag).
Medellon ekonom

Regleringsbrev avseende utgiftsområde 4 a1 mcganns northampton
fredrik segerfeldt karim
profil fotografie marek lange
geoteknik utbildning
joulupukki

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende

4.1. Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr). Utgiftsområde 5 Internationell  RJL 2015/4 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv – I 8 Ändring av Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:4  Uppdraget att införa digital hantering av finansiell information avseende Bolagsverkets regleringsbrev 2018 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv 2 bilagor YTTRANDE Diarienr AD 185/2015 851 81 Sundsvall 2015-03-25 1 (4) Tfn: 060-18 40 00  Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Sameskolstyrelsen. 1 bilaga Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.